I-beam

0088 I_beam

I-beam I-Träger
web Steg
flange Flansch
wide flange beam (US)/universal beam (UK) Parallelflansch I-Träger (IPE)
American standard beam (US)/joist (UK) Europäischer Normalträger (IPN)
bearing pile (US)/universal bearing pile (UK) Breitflanschpfahl (HP)