hull construction

hull construction Schiffsrumpf
deck plating Decksbeplattung
longitudinal frame Längsspant
keel Kiel
transverse frame Querspant
bulkhead Querschott
skin plating Außenhautbeplattung